Lakeuden Agilityurheilijat ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lakeuden Agilityurheilijat ry ja sen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on agilityurheiluun ja –kilpailutoimintaan erikoistunut seura. Yhdistyksen tarkoituksena on herättää kiinnostusta agilityurheilua kohtaan, kehittää agilityurheilun ja -kilpailutoiminnan tasoa, ohjata ja neuvoa jäseniään harrastus-, koulutus- ja kilpailutoiminnassa sekä luoda yhteishenkeä jäseniensä keskuuteen. Yhdistyksellä voi olla harrastus- ja kilpailutoimintaa myös muissa koiraurheilu ja –harrastuslajeissa.

3§ Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja, koulutustilaisuuksia ja muita vastaavia tapahtumia
 • osallistuu muuhun vastaavaan kennelharrastukseen ja siihen liittyvään toimintaan
 • toimii yhdessä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa

4§ Taloudellinen toiminta

Yhdistys voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistys voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta, sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet voivat olla vuosi-, perhe-, tai kunniajäseniä. Perhejäseneksi voi päästä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen, joka hakee yhdistyksen jäsenyyttä perhejäsenenä. Perhejäsenen muuttaessa pois varsinaisen jäsenen taloudesta, perheenjäsenestä tulee varsinainen jäsen seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Yhdistyksen kokous voi kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

6§ Jäsenmaksu

Vuosi- ja perhejäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittaisen jäsenmaksun hallituksen määräämään eräpäivään mennessä. Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

7§ Yhdistykseen liittyminen ja yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Uuden jäsenen on suoritettava jäsenmaksun lisäksi liittymismaksu.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus katsoo jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta kaksi kuukautta eräpäivän jälkeen. Liittyäkseen takaisin yhdistyksen jäseneksi, on maksettava sekä jäsen- että liittymismaksu.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt muun säännöissä määrätyn yhdistykselle osoitetun velvoitteen suorittamatta tai muuten olennaisesti vahingoittanut yhdistystä tai sen tarkoitusta.

Hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus saada päätös yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi esittämällä vaatimus kirjallisena. Vaatimus on jätettävä hallitukselle tai sen jäsenelle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Erottamispäätös on voimaantullakseen tällöin vahvistettava yhdistyksen kokouksessa vähintään kahdella kolmasosalla (2/3) annetuista äänistä. Erottamisäänestys toimitetaan aina suljetuin lipuin. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

8§ Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallintoelimiä ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

9§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

10§ Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 • käsitellään hallituksen toimintakertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • käsitellään hallituksen varainhoitokertomus
 • muut esityslistalla olevat asiat

Sääntömääräisessä syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
 • vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
 • valitaan hallituksen jäsenet
 • valitaan kaksi varamiestä hallitukselle
 • vahvistetaan jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
 • päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta
 • Valitaan tulevalle tilikaudelle toiminnantarkastaja ja tälle varatoiminnantarkastaja, ellei lainsäädännöstä muuta johdu tai yhdistyksen kokous valitse tilintarkastajan ja varatilintarkastajan
 • muut esityslistalla olevat asiat

Mikäli jäsen haluaa asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, tulee hänen esittää asia kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen yhdistyksen kokousta.

11§ Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen internet-sivuilla tai sähköpostitse. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

12§ Jäsenten äänioikeus yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella, 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni läsnäolevana. Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä, ellei toisin ole määrätty.

Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään yksi kymmenesosa (1/10) läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muissa asioissa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

13§ Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kolmesta kuuteen (3-6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi on syyskokousta seuraava yksi kalenterivuosi.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon hallituksen kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Mikäli hallituksen jäsenellä on Suomen Agilityliitto ry:n alainen lisenssi, tulee sen olla Lakeuden Agilityurheiljat ry:n nimissä.

14§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen ohjeiden mukaisesti:

 • valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön kokousten päätökset
 • johtaa, kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta huolellisesti
 • laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokoukselle esitykset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
 • hyväksyä jäsenet ja erottaa sekä todeta eronneeksi jäsenet
 • valitsee ja vapauttaa keskuudestaan yhdistyksen sihteeri
 • ottaa ja vapauttaa keskuudestaan rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt
 • hallitus valitsee keskuudestaan yhdistyksen varapuheenjohtajan
 • yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa asettaa alaisuuteensa määräämiensä tehtävien hoitoa varten työryhmiä tai toimikuntia

15§ Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kukin yksin.

16§ Yhdistyksen tilivuosi ja tilien päättäminen

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on luovutettava tarkistettavaksi toiminnantarkastajille, tai mikäli on valittu tilintarkastaja niin tälle, joiden on annettava toiminta- tai tilintarkastuskertomus vähintään neljätoista (14) päivää ennen seuraavaa yhdistyksen kevätkokousta.

17§ Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, mikäli siitä on mainittu kokouskutsussa ja muutoksen puolesta annetaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

18§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös voidaan tehdä tätä tarkoitusta varten kokoon kutsutussa yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen purkamispäätös tulee voimaan, mikäli sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kahdessa erillisessä kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään yksi (1) kuukausi.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen jäljelle jääneet varat ja omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.